Iskolaérettség

Mit is értünk iskolaérettségen?

A szülők többsége jobban szorong az iskolától, mint az iskolaérett gyermekek, akik kíváncsian, várakozással telve várják az iskolakezdést. Ilyenkor, már általában egyik legkedveltebb játéktevékenység az „iskolásdi”.

Nézzük hát, hogy a szabad játéktevékenység, az idegrendszeri érés során milyen szerteágazó képességek kialakulását is jelenti az, mikor egy gyermekre azt mondjuk: „iskolaérett” .

Természetesen egy-egy képesség fejletlensége még nem teszi lehetetlenné a tanulást. Ha több területen mutat gyengébb teljesítményt a gyermek, akkor azonban felmerül az iskolaéretlenség gyanúja. Érdemes mindig figyelmesen meghallgatni az óvodapedagógusok véleményét, akik már jól ismerik gyermeküket, kérdéses esetben pedig felkeresni a Nevelési Tanácsadót. Fontosnak tartom megemlíteni, a tapasztalatok szerint az iskolai sikertelenséget a legtöbbször nem az intellektuális képességek hiánya, hanem a szociális, érzelmi érettség hiányosságai okozzák. az elfogadó, családi légkör megteremtése során bátorítsuk gyermekeinket érzelmei kifejezésére, beszélgessünk vele minél többet. Hallgassuk meg vágyait, félelmeit. Beszéljünk arról, hogy apa és anya is voltak iskolások, meséljünk neki pozitív élményeinkről. Sétáljunk el az iskola felé, hagyjuk kiválasztani az iskolaszereket. Próbáljunk minél többet beszélgetni, olvasni, megismerni egymást.

Fizikai alkalmasság

Gondoljunk csak bele, hogy az iskolában való teljesítés milyen követelményeket támaszt a gyerekek felé: 45 percig való padban ülés, folyamatos koncentrálás megterheli a nem megfelelően érett szervezetet. Iskolakezdésig be kell következnie egy ún. fejlődési ugrásnak, ami a testméret növekedése is mutat. Az iskolába menő gyermekek legalább 110 cm-magasak és min. 18 kg testsúlyúak. (Bár önmagában ez már nem kizáró tényező). A második alakváltás jele a fogváltás. Ez tájékoztatást ad az idegrendszer érettségéről is. Mozgásukban látszik az elemi mozgások rendezettsége. A kúszás, mászás, lábujjhegyen járás, sarkon járás, külső talpélen járás, guggoló járás, szökdelés páros lábon és egy lábon, fejemelgetés háton- és hason fekvésben – ezen mozgások hibás végrehajtása idegrendszeri éretlenségre utalhat, ami az olvasás-írás tanulásánál nehézséget okozhat. A tanulási nehézséget akár 70 százalékban okozhatják. Szintén idegrendszeri rendellenességre utal az egyensúlyérzék bizonytalansága, ez figyelemkoncentrációs és magatartási zavart okozhat.Az iskolaérett gyermekeknek kialakult a ceruzafogása, jobb-balkéz dominanciája, valamint stabil a testsémája.

A cipőfűző megkötésének a tudása csak részben gyakorlás függvénye (finommotorika, téri tájékozódás, vizuális megfigyelőképesség érettségét kívánja).

Egészséges, ép érzékszervek: 

Az írás-olvasás tanulásához elengedhetetlen a jól működő látás, hallás. (Problémák forrása lehet pl. látótérkiesés, keresztezett szem és füldominancia, lassú beszédhallás stb.)

Eszközkezelés, ceruzafogás:

A helyes ceruzafogás segíti a megfelelő vonalvezetést. Helytelen ceruzafogással sokkal fárasztóbb az írás. Nehézségek igazán akkor jelentkeznek, amikor az írás mennyisége megnövekszik.

A vállöveknek, csuklónak, ujjaknak mozgékonynak, függetlennek kell lenniük. Ez előfeltétele az írástanulásnak. Fontos tudni. hogy a beszéd is finommozgás. Fontos szerepe van még a keresztcsatornák jó működésének. Ezáltal a gyermek egymástól függetlenül tudja mozgatni a végtagjait. Ha nem történt meg a függetlenedés, a gyermek nem csak a kezével ír, hanem sokszor a lába, nyelve, egész teste követi az írásmozgást. Az akaratlan mozgások pedig nagyon fárasztják a gyermeket, egyszerűen elfárad az írástól.

Testséma:

Nagyon fontos, hogy biztonsággal ismerje saját testét. Bizonytalan testséma a világban való tájékozódást is bizonytalanná teszi.

Dominanciák: 

Az iskolába kerülő gyermek már kialakult dominanciával kell rendelkezzen. A nem megfelelő kézzel történő írástanulás súlyosabb esetben beszédzavarhoz is vezethet. A dominanciák akkor hibátlanok, ha azonos oldalra esnek. Az ellentétes oldali lábhasználat pl. gyakran jár együtt a számolási készség gyengeségével. Az ellenoldali szem használata átállíthatja a kezet: gyakrabban olvasnak visszafelé, felcserélnek betűket, akár szótagokat. Lassúbbá válhat a szövegértés, és a szövegre való emlékezés. A füldominancia akkor jól kialakult, ha a domináns kéz oldalára esik. Az ellenoldali fül használata pontatlan és lassúbb beszédhallást, ritmus gyengeséget okoz.

Ugyanilyen fontos a szem, szem-kéz koordináltság:

Ha a két szem koordinálatlanul mozog, vagy nehezen fixál, az szintén írás-olvasás megtanulását nehezíti.

Térérzékelés:

Bizonytalan térérzékelés a gyermek nyugtalanságát okozhatja. Egész személyisége bizonytalanná válhat, indokolatlan félelmei lehetnek, ami akár agresszióban is megnyilvánulhat viselkedéses szinten és a térirányok felismerése térben és síkban elengedhetetlen feltétele az írás, olvasás megtanulásának.

Reprodukáló képesség térben és síkban segíti a gyermeket abban,hogy le tudja utánozni, másolni a látott mozdulatot, térbeli konstrukciót, vagy a síkban alkotott mintákat. E képesség hiányában képtelen lesz önállóan dolgozni, hisz a tanulás egyik legfontosabb útja az utánzás, másolás.

Soralkotás, sorritmus folytatása:

Az írás térben és időben meghatározott rend, szabály szerint alkotott sor. Az olvasás pedig egy betűsor dekódolása.

Az iránykövetés képessége azt jelenti, hogy a gyermek keze képes legyen a gyors, hirtelen irányváltoztatásra. Vizsgálat tárgyát képezi az is, hogy a gyermek számára melyik a természetes irány. Az, hogy balról jobbra haladva írunk, olvasunk, megállapodás kérdése, nincs köze a természetességhez. Ezt az irányt a gyermeknek meg kell tanulnia.

Alak-háttér: 

A fontos információk kiválasztásához szükséges a biztos alak-háttér megkülönböztetés. Azért kell, hogy a gyermek el tudjon vonatkoztatni a zavaró körülményektől, meg tudja különböztetni az alakot a háttértől. Ennek hiánya okozza a figyelem elterelődését, elvonja a figyelmet az olvasott szövegről, tekintete ugrál a sorok között.

Gestalt látás: 

Az olvasástanuláshoz szükséges ez a képesség. Ettől függ, hogy a gyermek tudja-e a részeket egészként értékelni, a betűsort szóként felfogni. Fejletlensége okozza az összeolvasás nehézségét.

Alak, forma, szín és nagyságállandóság:

A betűfelismeréshez, olvasáshoz szükséges képesség. ami gyermeket abban segíti, hogy megtudja különböztetni, a kis és nagybetűket, tudjon nyomtatottról írottra átfordítani.

Mint tudjuk, minden hangnak négy betűalakját kell megjegyeznie, és ezek a betűalakok előfordul, hogy nem is hasonlítanak egymásra. Ezen képesség hiányában ez lehetetlen lenne.

Azonosság és különbözőség felismerése a betűfelismeréshez szükséges. Ez teszi lehetővé, hogy különböző szövegkörnyezetben is felismerje a betűket.

Auditív megkülönböztetés:

Egyes hangok elkülönítésének képessége, az időtartam meghallása, a zöngés-zöngétlen hangok megkülönböztetése is az iskolaérettség mutatója. Hiánya nehezíti az írás-olvasás megtanulását. Komoly helyesírási nehézséget okoz.

Analizálás-szintetizálás:

Elengedhetetlen az olvasás, írás megtanulásának. Iskolaérettség esetén  a gyermek képes hangokra bontani a szavakat, és a hangokból képes szavakat összerakni. Hiánya gyenge olvasást, írást, helyesírási nehézséget eredményez

Átfordítási képesség:

Ez az a képesség, amikor a látott, hallott, tapintott, vagy emlékképek formájában tárolt ismereteket képi formában jelenítjük meg, vagy írással. Átfordítás az is, ha elmondjuk, amit látunk, hallunk, tapintunk. Gondoljunk csak bele milyen fontos képesség lesz ez pl. tollbamondásnál, vagy akár szóbeli feleletnél.

 

Pszichés alkalmasság kritériumai:

Egy gyermek iskolaérettsége abban is megmutatkozik, hogy mennyire foglalkoztatja a tanulás kérdése. Várja, érdeklődik az iskola felől és megjelenik a téma a játékaiban. Ebben az életkorban új fejlődési lépcső kezdődik. 6-10 éves korban nagyon fontos a gyermek számára a megfelelés, a jó teljesítmény. Gondoljunk csak bele! Egy „kisalsós” gyermek mennyi mindent megtesz a piros pontért! Amíg ez az érdeklődés nem alakul ki, és láthatóan a gyermeki, játékos dolgok kötik le inkább a figyelmét, elgondolkodtató az iskolakezdés. Az iskolaérett gyermek kitartó és nem hagyja félbe a tevékenységeit, már elvégzi a rábízott feladatokat. Ebben a korban a gyerekek uralkodnak érzelmeiken, bizonyos fokú feladat- és szabálytudatuk, monotónia-tűrésük van. Képes 10-15 perces aktív figyelemre,  emlékezőképessége képessé teszi szó- szám és mondatemlékek felidézésére. Bizonyos elvont fogalmakat tud, logikai műveleteket végez. Anyanyelvi és matematikai tárgykörben az óvodában elsajátítandó ismeretanyagnak birtokában kell lennie.

Szociálisan is érett, képes kapcsolatokat kialakítani és fenntartani kortársaival, ismeri a társas közösség szabályait. Az osztályba való beilleszkedés elengedhetetlen feltétele a sikeres iskolai teljesítménynek.

Általános tájékozottság:

Egy hat éves gyermeknek már tudja a nevét, szülei nevét, lakhelyét, születési évét, szülei foglalkozását. Széleskörű ismeretekkel rendelkezik az őt körülvevő világról. Életkorának megfelelően el tudja helyezni magát időben, társadalmi környezetében. Ismerni az évszakokat, napszakokat, napokat, és azok változásait.

 

Beszédkészség:

Árnyaltan, összefüggően és grammatikailag helyesen kell megfogalmaznia érzelmeit, gondolatát. Egy adott képről, összefüggő mondatokban kell tudnia beszélnie. Fontos a tiszta hangképzés (formai vonatkozás) és megfelelő szókincs, kifejezőkészség (tartalmi vonatkozás)

Gondolkodás:

Ekkora már spontán el kell végeznie az elemi gondolkodási műveleteket, mint pl. összefüggések felismerése, következtetések levonása, elemi logikai műveletek, ítéletalkotás.

Az emlékezet: vizuális és auditív:

A tanulásban elengedhetetlen az emlékezet megfelelő szintű fejlettsége. Szükséges a bevéséséhez, feladattartáshoz.

Figyelem: (Egyirányú és többcsatornás)

A jól rögzíthető és tartós figyelem a feltétele a tanulásnak. A nehezen rögzíthető, könnyen elterelhető, megtapadó figyelem nehezíti, esetleg lehetetlenné teszi az ismeretszerzést. Másodlagos tünetként pedig magatartási és beilleszkedési problémákhoz vezethet.

Feladattudat, feladattartás:

Az iskolaérett gyermek megérti, hogy vannak kötelességei, aminek akkor is eleget kell tennie, ha fáradt vagy inkább játszana.

Jó kudarctűrő képesség:

Elfogadja, hogy előfordul, hogy valami nem sikerül elsőre.

Érzelmi, akarati érettség:

Képes önmaga irányítására, mozgásigényének akaratlagos leküzdésére. Ez is nagyon fontos képesség, hisz az órán nem állhat vagy beszélhet majd, amikor kedve tartja.

 

Szociális érettség:

   1. Alkalmazkodás és beilleszkedés készsége

   2. Szabálytudat

   3. Közösség igénye, kapcsolatkötés képessége

   4. Felnőtt irányításának elfogadása

   5. Önkiszolgálás, bizonyos önállóság

 

Az iskola éretlen gyermek egész személyiségében vagy több részterületen lassabban fejlődik. Pl.: Nem alakult ki az iskolás testforma (második alakváltás nem történt meg) vagy teherbíró képessége gyenge, fáradékony. Figyelme könnyen elterelődhet. Gondolkodása nem a tényeket ragadja meg, hanem a számára érzelmileg fontosat. Munkaérettsége, játékos, szabálytudata kialakulatlan, kudarcot nehezen tűri. Önuralma, akarata fejletlen, érzelmei uralkodnak felette. Esetleg túl visszahúzódó, bátortalan, sok biztatást igényel. Ilyen esetekben célszerű a gyermek számára még egy évet biztosítani, hogy a teljesítményhelyzet, megfelelés folyamatos terhe nélkül, az óvodában maradva elérhesse a megfelelő érettséget.

A fentiekből látható, hogy az iskolaérettség nem csupán értelmi képességek szintje, hanem egy sokkal összetettebb fogalom. A megfelelő fejlettség eléréshez részben spontán, természetes érés, részben az óvodai és otthoni foglalkozás, kiegyensúlyozott, odafigyelő családi háttér szükséges.    A gyermek fontos képességévé lesz, hogy a pedagógusa által kijelölt feladatok elvégzését előbbre valónak tartsa minden más vágyánál, így az iskolaérettséghez az is hozzátartozik, hogy a gyerek tud várni. Nem sodorják el olyan könnyen az indulatai, mint korábban, s így a feladat, a követelmény fontosabbá válik a játék, ill. a képzelet okozta örömszerzésnek. A szabálytudat kialakulásával, a szabályok belsővé válásával nő a gyermek fegyelmezettsége, a fegyelmezettség pedig növeli figyelmét, akaraterejét.