Beiratkozás

"Egy, kettő, három, négy,

Te kis cipő hová mégy?

Kip-Kop kopogok,

Óvodába indulok."

 

 

A gyermekek óvodában való felvétele történhet átvétellel, vagy óvodai jelentkezés útján is. A szülő bármikor kérheti a gyermeke felvételét, vagy átíratását egy másik óvodába. Az újonnan érkező gyermekek felvétele a nevelési évben - amennyiben a férőhelyek száma lehetővé teszi - folyamatosan történik.


Az Nkt. 49. § (1) bekezdése szerint az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel, azaz aki az év augusztus 31.-ig betölti a harmadik életévét. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, az óvoda körzetében lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező óvodaköteles gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető (Nkt. 8. § (1) bek.

Az óvodaköteles gyermekek beiratkozása

2024/2025-ös nevelési évre

2024.

Április 22. 08 óra 00 perctől

Április 26. 16 óra 00 percig lesz

24/2024. (II.21.) sz. OKB határozat alapján a

 beiratkozás elektronikusan történik.

A felvételi kérelmet az alábbi email címre kell megküldeni:

liliom.beiratkozas@gyal.hu

(Az email cím, csak a megadott időpontban működik, az előbb, vagy később beküldött kérelmek nem érkeznek be.)


A felvételi kérelmet személyazonosításra alkalmas dokumentumok alapján kell kitölteni, mely szülők esetében a személyi igazolvány, és a lakcím kártya; gyermek esetében a személyi igazolvány vagy az anyakönyvi kivonat, a lakcímkártya, és a Taj kártya.

A kérelem beküldhető Word-, pdf-, vagy jpg formátumban.

Amennyiben word formátumba küldi meg, akkor aláírni nem szükséges, csak a név mellé sk. jelzést kell tenni.Felvételi kérelem:

IDE KATTINTVA TÖLTHETŐ le A felvételnél nem számít a jelentkezés időpontja, a felvételi sorrendet nem befolyásolja!


Milyen dokumentumokra lesz szükség beiratkozáskor?

Személyes beiratkozás esetén (pl. költözés miatti átiratkozásnál)

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, vagy annak másolata,
 • a gyermek TAJ kártyája,
 • a gyermek lakcímkártyája,
 • a szülő (gondviselő) személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája, vagy ha a tartózkodási cím nem szerepel a lakcímkártyán, akkor védőnői igazolás szükséges az életvitelszerű Gyáli lakcímen való tartózkodási helyről.
 • Nem magyar állampogárság esetén: gyermek regisztrációs kártyája, érvényes útlevele is szüksége

Az elektronikus beiratkozás esetén a fenti iratok alapján szükséges kitölteni a jelentkezési lapot, az iratokat az óvodakezdés első napján kell majd bemutatni. Az alábbi dokumentumokat viszont szükséges csatolni:

aki rendelkezik

 • Nevelési Tanácsadó által kiállított szakvéleménnyel
 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozattal,
 • Hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetről szóló határozattal,
 • Tartós betegségről szóló igazolással.


Kit vesznek fel az óvodába?

Az óvoda igazgatója a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról - a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással - írásban értesíti a a szülőket. Az óvdai felvétel tárgyában hozott döntésről a szülők legkésőbb 2024. május 30. napjáig értesülnek.

Az elutasított óvodai felvétellel kapcsolatos határozatok közlésétől számított 15 napon belül a szülő eljárást megindító kérelmet (fellebbezést) nyújthat be az óvoda igazgatójánál. Az óvoda igazgatója az eljárást megindító kérelmet – elbírálás céljából – 8 napon belül az önkormányzat jegyzőjéhez továbbítja, másodfokú döntés meghozatala végett. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést. A felülvizsgálati kérelem letölthető (illetve elektronikusan kitölthető) Gyál város hivataolos honlapjáról, vagy IDE KATTINTVA.pdf .


Az óvodaköteles gyermek szülője

 • ha gyermeke óvodaikötelezettségét külföldön teljesíti (EMMI rendelet 20.§ (2) bekezdés)
 • továbbá akkor is ha a gyermek óvodakötelezettségét nem a körzetes óvodájában tölti,

köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül, a  jegyzőt értesíteni.

Kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelem

Az a szülő, akinek az Nkt. 2011. évi CXC törvény 8.§ (2) bekezdése szerint a gyermeke abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson venne részt, kérheti gyermeke jogos érdekeit szemelőtt tartva, tárgy év május 25. napjáig, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szervnél a gyermek felmentését az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

(pl. 2020.07.17-én született a gyermek:

A 2024-25-Ös nevelési év 2024. szeptember 01-től óvodaköteles, legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell résztvennie.

2023. április 15-ig lehet a felmentési kérelmet beadni a felmentést engedélyező szerv felé.

Ha a a kérelem elfogadásra kerül akkor a gyermek 2025. aug. 31-ig kapja meg a felmentést.)


A nemzeti közvevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. Korm. rendelet 38/B. §-a alapján az NKT. 8. §(2) bekezdése szerinti felmentést engedélyező szerv a fővárosi és megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala.


felmentesi-kerelem-IDE KATTINTVA LETÖLTHETŐ.pdf

 Felmentési kérelem beadására, a 2024/2025-Ös nevelési évre, 2024. ÁPRILIS 15.-éig van lehetőség.


Körzethatáraink ide kattintva találhatóak.A 2024/25-Ös nevelési évre beiratkozó, Gyáli lakcímmel rendlkező kiscsoportos életkorú gyermekek, az idén is megkapják az Óvodakezdő Csomagokat.