Bemutatkozunk

Intézményünk területileg (az 1997-ben városi rangot kapott) Gyál központjában helyezkedik el, 1972-óta. Óvodánk 2022-ben ünnepelte 50 éves évfordulóját. Közel 270-308 gyermek neveléséről gondoskodik. 10 csoportjában, 2022. szeptemberétől egy 8 fős gyógypedagógiai csoport is indult. Nevelőtestületünkben fiatal és középkorú kreatív óvónők dolgoznak. A csoportok munkáját szakképzett dajkák, pedagógiai asszisztensek segítik. Nevelőtestületünk szakmai felkészültségét jellemzi, hogy óvodapedagógusi diplomájuk mellett többen rendelkeznek szakirányú végzettséggel, úgymint drámapedagógiai oktató, környezet nevelői tanácsadó, fejlesztő pedagógus, nyelv-beszédfejlesztő, mozgásfejlesztő gyógytestnevelő, népi gyermektánc oktató. Intézményünk óvodapedagógusai a szülői igényeket, helyi adottságokat figyelembe vevő helyi nevelési programot írtak a Tevékenységközpontú Program adaptálásából. Programunkat a Közoktatási Törvénynek megfelelően 1999 szeptemberétől kezdtük bevezetni az induló új csoportokkal.

ALAPELVEINK

A gyermek jó közérzetének biztosítása. A kisgyermek szeretete, elfogadása nevelőmunkánk alapja. Tevékenységközpontú programunk a játékot, a játékon keresztüli fejlődést tekinti nevelési rendszerünk legfontosabb eszközének. Fontosnak tartjuk a családokkal való együttműködést, folyamatos kapcsolattartást.

AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOK MEGTEKINTHETŐK AZ ÓVODÁBAN ELŐRE EGYEZTETETT IDŐPONTBAN

  • Szervezeti és Működési Szabályzat
  • Nevelési Program

PEDAGÓGIAI KONCEPCIÓNK

Egészséges életmódra nevelés

A gyermekek táplálkozási szokásainak fejlesztése magában foglalja a mindennapos zöldség és gyümölcsfogyasztást, naponta többszöri ivást Évszakoktól függetlenül kiemelten figyelünk a gyermekek szabad levegőn való futkározására, játékára.

Természeti környezet megismerése, tisztelete, védelme

Természet — társadalom — ember összefüggéseinek megismerése az udvaron található élőlények megismerése, madáretetők megfigyelése, gondozása, séta a környéken, tanulmányi kirándulások. Minden csoportszobában ’élő sarok’ (növények) található, ahol a gyermekek megtapasztalhatják a növények fejlődését, gondozását. Csoport kirándulásokon természet megfigyelése, levelek gyűjtése, élmények megbeszélése.

Rendszeres testmozgás

Minden nap a gyermek játékán keresztül biztosított az udvaron, illetve hetente egyszer játékos testnevelő foglalkozásokon.

Anyanyelvi-kommunikációs nevelés, beszédfejlesztés

Körjátékokon, népi játékokon, mondókákon, verseken, meséken keresztül igyekszünk megismertetni és megszerettetni óvodásainkkal nyelvünk szépségeit, fejlesztve ízlésüket, képzeletvilágukat.

Mindennapos mese

A mese kiemelt szerepet játszik a gyermekek életében, így naponta kétszer, délelőtt és délután, pihenő előtt mesél neki az óvó néni.

Gyermeki személyiségének tisztelete

Az érzelmi biztonság, otthonosság, elfogadó légkör megteremtésével igyekszünk biztosítani a kisgyermekek testi — lelki — értelmi fejlődéséhez szükséges feltételeket. Differenciáltan, a gyermekek egyéni fejlődési ütemét is figyelembe véve ismerkedünk a világgal, környezetünkkel. Igyekszünk elfogadó légkört kialakítani. Játékokon, meséken, egymás megismerésén keresztül formáljuk az óvodások erkölcsi érzelmeit, értelmi képességeit. A gyermek életkor sajátossága a játék A játékon keresztüli nevelést, fejlesztést tartjuk egyik legfontosabb nevelési elvünknek.

Óvodai napirendünkben igazodunk a gyermek szükségleteihez. az otthoni szokásokhoz, biztosítjuk a változatos tevékenykedést.

Az alábbi videóban egy zenés-képösszeállításon keresztül az óvodánk mindennapjaiba tekinthetnek bele.