Beiratkozás

"Egy, kettő, három, négy,

Te kis cipő hová mégy?

Kip-Kop kopogok,

Óvodába indulok."

 

 

A gyermekek óvodában való felvétele történhet átvétellel, vagy óvodai jelentkezés útján is. A szülő bármikor kérheti a gyermeke felvételét, vagy átíratását egy másik óvodába. Az újonnan érkező gyermekek felvétele a nevelési évben - amennyiben a férőhelyek száma lehetővé teszi - folyamatosan történik.


Az Nkt. 49. § (1) bekezdése szerint az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel, azaz aki az év augusztus 31.-ig betölti a harmadik életévét. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, az óvoda körzetében lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező óvodaköteles gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető (Nkt. 8. § (1) bek.

Az óvodaköteles gyermekek beiratkozása

2020/2021-es nevelési évre

2020.

április 6-tól, április 17-ig tart.

A koronavírus-járvány terjedésére-, és a járványügyi helyzet fokozódására tekintettel a beiratkozás elektronikusan történik.

A beiratkozással kapcsolatos további információkat Gyál Város honlapján találnak.

www.gyal.hu/2020/03/31/ovodai-beiratkoas-tudnivalok/


 A felvételnél nem számít a jelentkezés időpontja, a felvételi sorrendet nem befolyásolja!

Óvodánkban előre meghirdetett nyílt napok nincsenek. Beiratkozáskor megtekinthetik az óvodát, a játszóudvart.

Milyen dokumentumokra lesz szükség beiratkozáskor?

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, vagy annak másolata,
 • a gyermek TAJ kártyája,
 • a gyermek lakcímkártyája,
 • a szülő (gondviselő) személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája, vagy ha a tartózkodási cím nem szerepel a lakcímkártyán, akkor védőnői igazolás szükséges az életvitelszerű Gyáli lakcímen való tartózkodási helyről.
 • Nem magyar állampogárság esetén: gyermek regisztrációs kártyája, érvényes útlevele is szüksége

aki rendelkezik

 • Nevelési Tanácsadó által kiállított szakvéleménnyel
 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozattal,
 • Hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetről szóló határozattal,
 • Tartós betegségről szóló igazolással.

kérjük hozza azt is magával.

Kit vesznek fel az óvodába?

Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, több óvoda esetén az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre Az óvodavezető a felvételek lezárásáról levélben értesíti a szülőket.

Az elutasított óvodai felvétellel kapcsolatos határozatok közlésétől számított tizenöt napon belül a szülő eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél. Az óvodavezető az eljárást megindító kérelmet – elbírálás céljából – önkormányzat jegyzőjéhez továbbítja.


Az óvodaköteles gyermek szülője

 • ha gyermeke óvodaikötelezettségét külföldön teljesíti (EMMI rendelet 20.§ (2) bekezdés)
 • továbbá akkor is ha a gyermek óvodakötelezettségét nem a körzetes óvodájában tölti,

köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül, a  jegyzőt értesíteni.

Kötelező óvodai nevlésben való részvétel alóli felmentési kérelem

Az a szülő, aki az Nkt. 8.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól gyermeke számára, az a lakóhely szerinti illetékes jegyző felé kell benyújtania a  kérelmet, illetve a kérelem másolatát az óvoda intézményvezetője felé is el kell juttatnia (EMMI rendelet 20.§ (2a) bekezdés).

Felmentési kérelem  ide kattintva tölthető le.

Körzethatáraink ide kattintva találhatóak.